Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Sanitārie līdzekļi

Frisch und sauber SANITÄRREINIGER sulfamīdskābes bāze, 1L

Sanitārais tīrīšanas līdzeklis uz sulfamīdskābes bāzes, paredzēts ikdienas tīrīšanas darbiem.
Spēcīgi un saudzīgi attīra visas skābes izturīgas virsmas, kas izgatavoti no keramikas, stikla un plastmasas. Viegli noņem kaļķa, urīna, katlakmens, ziepju un taukvielu atliekas.

Lietošanas norādījumi:
Ja virsmas ir ļoti netīras, ikdienas tīrīšanas darbos iespējams izmantot arī neatšķaidītā veidā. Atkarībā no virsmas netīrības 10 litriem ūdens jāpievieno apmēram 20-50 ml.

BĪSTAMI
H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus
P280 – Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P310 – Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu

Artikula Nr. 100403