Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Universālie tīrīšanas līdzekļi

ALLZWECKREINIGER ar salmiaku, 1L

Viegli sārmains, stipri putojošs, ar sāli pastiprināts daudz funkcionāls tīrīšanas līdzeklis ūdensizturīgām virsmām intensīvai manuālai tīrīšanai – likvidē pat grūti noņemamus netīrumus.

Lietošanas norādījumi:
Izmantot sārmu izturīgu virsmu tīrīšanai: cietām grīdām, sienām, flīzēm u.tml. ar slaucīšanas metodi.
Dozēšana:
• 1-2% šķīdums (100-200 ml uz 10L ūdens)
Brīdinājumi: nav piemērots alumīnijam, cinkam un linolejam.

BĪSTAMI
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu
Satur: Benzolsulfoskābi, 4-C10-13-alkilatvasinājumus, nātrija sāļus.

Atrikula Nr. 148903