Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Universālie tīrīšanas līdzekļi

DX 100 dabīgais šķīdināšanas līdzeklis, 1L

Koncentrēts, dabīgais šķīdināšanas līdzeklis traipu noņemšanai un spēcīgs attaukotājs.

DX 100 var tikt lietots kā:
• ārkārtīgi spēcīgs šķīdinātājs motora detaļu un cepeškrāsns tīrīšanai, krāsas atlieku, grafiti, līmes, košļājamo gumiju un līdzīgu materiālu noņemšanai;
• traipu tīrītājs paklājiem, darba drēbēm, dažādiem audumiem u.tml.;
• universāls tīrīšanas līdzeklis stikla virsmām, nelakotām grīdām un cietām virsmām bez porām (vinīla, metāla, alumīnija, u.c.).

BĪSTAMI

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H315 - Kairina ādu
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus
H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem
P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt
P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus
P302 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. Īpaša medicīniskā palīdzība
P305 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Īpaša medicīniskā palīdzība.
P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu
P501 - Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un/vai starptautiskiem noteikumiem

Lietošanas instrukcija:
• Kā spēcīgs šķīdinātājs: lietot DX 100 koncentrātu.
• Kā traipu tīrītājs: 1 daļa DX 100 + 2 daļas ūdens (1:3).
• Kā universāls tīrīšanas līdzeklis: 0.5-2% DX 100 šķīdumu ar ūdeni.
Uzklāt līdzekli uz virsmas. Noslaucīt un noskalot ar tīru ūdeni.

Artikula Nr. dx100