Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Virtuves higiēnas līdzekļi

KENOLUX MULTI ACTION attaukojošs mazgātājs, 5L

Spēcīgs, koncentrēts universāls mazgāšanas līdzeklis virtuves cietām virsmām: grīdām, starpsienām, griestiem un vispārējām iekārtām.
• ļoti spēcīgs attaukotājs;
• noņem taukus un attīra krāsotas, tērauda un nerūsējošā tērauda, plastmasas, betona, keramikas, koka, akmens, stikla un citas virsmas, nebojājot tās;
• pateicoties videi draudzīgam sastāvam, ideāli piemērots jebkuru virsmu ikdienas tīrīšanai.

Lietošanas norādījumi:
Dozēt atkarībā no netīrumu pakāpes: 0.2-1%.
Pēc lietošanas noskalot virsmas ar tīru ūdeni.
Nekad nelietot Keno™lux MULTI ACTION neatšķaidītu!

BĪSTAMI
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.
P260 - Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P301+P330+P331+P310+P321 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Specifiska ārstēšana.
P304+P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
P501 - Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.
P305 - IEKĻŪSTOT ACĪS Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu Specifiska ārstēšana.

Atrikula Nr. 00.0554.15.0004096