Dezinfekcijas līdzekļi

Virsmu dezinfekcijas līdzekļi

BIOSPOT hlora tabletes, 180 gab.

Ūdenī šķīstošas, putojošās, NaDCC saturošas tabletes 3,5 g, kas saskarē ar ūdeni izdala 1,5 g aktīvā hlora.

Īpašības:
• iedarbojas ātri un efektīvi iznīcina: gram “+ “ un gram “ - “ baktērijas (iesk. TBC), vīrusus ( iesk. HBV, HIV ), sēnītes, aļģes, baktēriju sporas, protozojus;
• viegli lietojams, ātri šķīst ūdenī;
• iespējams precīzi dozēt, ievērojot nepieciešamo brīvā hlora līmeni;
• ūdens šķīdumi caurspīdīgi, tiem ir viegla hlora smarža;
• salīdzinot ar parastajiem balinātājiem (nātrija hipohlorītu) BIOSPOT izšķīst līdz gandrīz neitrāla pH šķīdumam - drošākam lietotājiem. Šķīdumi mazāk izraisa koroziju un ir noturīgāki pret organisko vielu klātbūtni;
• tabletes ir stabilas līdz 5 gadiem vai ilgāk.

Pielietojuma jomas:
BIOSPOT darba šķīdumu lieto virsmu, iekārtu, inventāra (arī ja saskare ar pārtiku), ēdiena trauku, laboratorijas trauku, slimnieku apkopšanas priekšmetu, bioloģisko materiālu (asins, serums, atvemtās masas, fēces u.c.), veļas u.c. dezinfekcijai; dažādu objektu dezinfekcijai infekcijas slimību gadījumos:
• veselības aprūpes iestādēs, laboratorijās, aptiekās, bērnu dārzos un skolās;
• pansionātos, sabiedriskās iestādēs (pirtīs, dušās, peldbaseinos, tualetēs, veļas mazgātavās, frizētavās), kosmētiskajos kabinetos;
• pārtikas ražošanas (īpaši piena pārstrādes) un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos (virtuvēs, ēdnīcās, kafejnīcās), pārtikas veikalos;
• lauksaimniecībā - dzīvnieku novietnēs, lopkautuvēs, fermās - piena trauku, slaukšanas iekārtu u.c. dezinfekcijai;
• ūdens attīrīšanai - dezinfekcijai.

Dozēšana: atbilstoši norādījumiem uz etiķetes.

Aktīvā viela: troklozēnnātrijs.

UZMANĪBU

H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās
P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē
P280 - Izmantot acu aizsargus
P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot
P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību
P391 - Savākt izšļakstīto šķidrumu
P402+P404 - Glabāt sausā vietā. Glabāt aizvērtā tvertnē
P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu
P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt
P304+P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot
P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta
P403+P233 - Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu
P405 - Glabāt slēgtā veidā
EUH031 - Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes
RCH002b - Tikai profesionāliem lietotājiem
Satur: troklozēnnātriju

Biocīda inventarizācijas Nr. 01032004/352
Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Artikula Nr. 341910